Otan Training & Advies

2018-04-22

IKK maatregelen


De Wet IKK is door Tweede en Eerste kamer aangenomen en wordt per 1 januari 2018 van kracht. Niet alle maatregelen gaan al op 1 januari 2018 in. Een aantal maatregelen gaat een jaar later in, en soms ook is er sprake van een invoeringsperiode. De Wet regelt een aantal kwaliteitsitems op hoofdlijnen. De verdere uitwerking vindt plaats in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het zogenoemde ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’. De ministerraad moet het Besluit vaststellen, waarna het in de Staatscourant gepubliceerd wordt. Pas daarna is het definitief en weten we wat de precieze uitwerking wordt. In deze notitie gaan we, met dat voorbehoud, uit van het Ontwerp besluit. Er zijn ook kwaliteitsmaatregelen die uitgewerkt worden in een Ministeriële regeling. Die ‘hangt‘ weer onder de AMvB. De Ministeriële regeling wordt dus pas bekend gemaakt als de AMvB definitief is. Op dit moment is er geen openbare conceptversie beschikbaar. De Wet IKK, de AMvB (Ontwerp besluit) en de onduidelijkheid over de eisen in de Ministeriële regeling roepen veel vragen op en geven verwarring. Er is uitleg nodig van de inhoud, inzicht in wat het betekent voor de bedrijfsvoering, eenduidige vaststelling van waar je aan moet voldoen, en -last but not least- een overzicht van de invoeringsdata van de verschillende maatregelen. In dit document zetten we de maatregelen op een rij die per 1 januari 2018 in gaan. Daarbij is bij een aantal maatregelen de verdere uitwerking nog niet beschikbaar. Advies is om voortvarend aan de slag te gaan met de maatregelen waarvan duidelijk is waaraan moet worden voldaan